TECH
25/02/2013 08:48 GMT | Updated 26/04/2013 10:12 BST

Nokia Announces Lumia 720

Nokia Announces Lumia 720