Contributor

Salil Shetty

Amnesty International's Secretary General

Salil Shetty is Secretary General of Amnesty International.