TECH
25/02/2013 03:48 GMT | Updated 26/04/2013 06:12 BST

Nokia Announces Lumia 720

Nokia Announces Lumia 720